+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

MG zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania sieci gazowych

Energetyka  mg.gov.pl 2012-07-06 04:25

Wyznaczenie strefy kontrolowanej, w ramach której mogą bezpiecznie funkcjonować sieci gazowe w Polsce to jedno z rozwiązań zapisanych w projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dokument, przygotowany w MG, został przekazany do notyfikacji przez KE 28 czerwca 2012 r.

Nowe przepisy doprecyzowują zasady ustalania bezpiecznych odległości różnych obiektów od wszystkich istniejących i nowobudowanych gazociągów. Tym samym wprowadzone zostanie jednolite pojęcie strefy kontrolowanej. Jej szerokość jest zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami i jest uzależniona od średnicy i ciśnienia roboczego danej instalacji, np. dla gazociągu o średnicy powyżej 300 mm i ciśnieniu roboczym od 1,2 do 2,5 MPa szerokość strefy kontrolowanej wynosi od 4 do 80 m w zależności od rodzaju obiektu budowlanego względem którego jest ten gazociąg zlokalizowany.

Projekt rozporządzenia został przesłany do notyfikacji Komisji Europejskiej 28 czerwca 2012 r. (nr notyfikacji: 2012/0403/PL). KE ma trzy miesiące na jego rozpatrzenie. Jeżeli w tym czasie zostanie zgłoszona uwaga do projektu np. przez jedno z państw członkowskich, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące.

***

Podstawą do wydania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. rozporządzenia jest art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).PROJEKT ROZPORZĄDZENIA http://bip.mg.gov.pl/node/16423

Źródło: mg.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu